• default style
  • blue style
  • green style
  • red style
  • orange style
Vytlačiť

Školský internát (ŠI) v zmysle zákona 236/2009 Z.z.(školský zákon) v znení neskorších predpisov je výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, ubytovanie a celodenné stravovanie.

ŠI ma na využívanie voľnočasových a záujmových aktivít pre žiakov vytvorené výborné podmienky.

Ubytovanie s vlastným sociálnym vybavením izieb a celodenné stravovanie v budove internátu zabezpečuje potrebný štandard.

Úhrada nákladov za ubytovanie mesačne: 35 € 

Úhrada za stravu mesačne (20 dní):

- celodenná strava  79 €

- bez obeda (raňajky, desiata, večera) 49 €

Žiadame o vyplatenie poplatkov za ubytovanie a stravu najneskôr do 15. v predchádzajúcom mesiaci (v auguste na september, atď.), trvalým príkazom, formou bezhotovostného platobného styku.

Platby prebiehajú na čísla účtov podľa toho či ide o ubytovanie alebo stravu:  

- platby na ubytovanie na účet číslo IBAN - SK 90 8180 0000 0070 0051 2614

- platby za stravu na účet číslo IBAN - SK 68 8180 0000 0070 0051 2622

Preplatky za stravu Vám budú poukázané po ukončení pobytu v ŠI na Vaše číslo účtu.

ŠI zabezpečuje celodenné stravovanie:

- raňajky, obedy a večere pre všetkých ubytovaných žiakov v jedálni ŠI,

- obedy berú niektorí žiaci zo vzdialených škôl  na svojej škole (platba bez obeda)

- počas choroby, alebo neprítomnosti žiak, resp. rodič môže odber stravy odhlásiť,

- výnimka zo stravovania pre žiaka sa povoľuje iba na lekárske potvrdenie,

- upozorňujeme, že súkromné varenie jedál v ŠI je z bezpečnostných dôvodov neprípustné.

Žiak je povinný zakúpiť si čip na stravovanie v hodnote 6 €, po jeho odovzdaní bude mu suma vrátená. Prosíme Vás, vyberte, akú kombináciu stravy bude žiak poberať a plaťte  príslušnú platbu.

Prehľad platieb stravovania denne (koľko a za čo):

raňajky + desiata =  1,19 €, obed -  1,52 €, večera =  1,24 € spolu celodenná strava: 3,95 € resp. spolu (bez obeda) raňajky, desiata, večera: 2,43 €    

Príspevok rodičov na záujmovú činnosť

Príspevok rodičov na záujmovú činnosť v ŠI je 10 € na škoslký rok 2019/2020. Prosíme doniesť pri zápise do ŠI.

Pozvánka: 1.9. 2019 (v nedeľu) o 16,30 hod. sa bude konať v ŠI združenie rodičov. Vaša účasť je potrebná.